WOODCUTS from the 80's in Trondheim Art Museum
June 19 - September 18, 2011
"Bloody Serious - Norwegian art in the 80's" opened in Bergen Art Museum in January 2010. "Bloody Serious" has also been presented at the Sørlandet Museum of Art and Haugar Vestfold Art Museum. Trondheim Art Museum is now presenting the tour finale in the Gråmølna department and in the museum's main building on Bispegata 7B.

In the show, Trondheim Art Museum focuses on the museum's 80s collection, and some important artists and art environments that have been central to the city in that decade.

The museum gave Yngve Zakarias free hands to present his work from the 80's in room 204 in Bispegata in the period June 18 - September 18, 2011.

Yngve Zakarias was born 1957 in Trondheim, and for most of the 80's he was based in Berlin. He has now moved back to Trondheim.
Economy of means has long distinguished the work of Yngve Zakarias. He has been characterized as "the most prominent Norwegian representative of Arte Povera" (Prof. Dr. Jan Brockmann, 2001).For "Bloody Serious" he has chosen to show a selection of woodcut works printed on canvas. Based on the simplification inherent in the graphic technique, the potential for serial development gave a new direction to his work.

When Yngve Zakarias once more took up the woodcut technique early in the 80's, it was as a response to the historic German Expressionism, as well as to the painting and the brutality in handling material expression of that decade.

During the late 80's, i.e. the works shown here, a gradual clarification of methods takes place. The components of an image can be replaced and used in new contexts. Woodcut has potential based on its limitations, where black and white corresponds to the binary 0 and 1 of the data-world. From there, situation, fiction and story emerge, built up by means of variation, repetition, series and shifts.

The material form is read as components of potential fiction. Here also lies the seeds of animation. For instance, the lines in the year ring pattern of a wooden board may be read as contour lines and converted into virtual 3D landscape data, as Yngve Zakarias showed at the Trondheim Art Museum in 2005.

Works of Yngve Zakarias have been purchased by a number of public and private collections in America and Europe, as well as by a number of institutions such as the Norwegian National Museum, Trondheim Art Museum, Rogaland Art Museum Stavanger, Berlinische Galerie, Kunstmuseum Reutlingen, the Swedish Arts Council and Deutsche Bank.Trondheim Art Museum, 2011

Blodig Alvor – norsk kunst på 80-tallet
åpnet i Bergen Kunstmuseum i januar 2010 og er kuratert av konservator Eli Okkenhaug. Blodig Alvor har også vært presentert ved Sørlandet Kunstmuseum og Haugar Vestfold Kunstmuseum. Trondheim Kunstmuseum presenterer nå turnéens finale i avdeling Gråmølna og i museets hovedbygning i Bispegata 7B.

Trondheim Kunstmuseum fokuserer på museets 80-tallssamling og enkelte viktige kunstnere og kunstmiljø som var vært sentrale i byen i dette tiåret.

Trondheim Kunstmuseum ga Yngve Zakarias frie hender til å presentere sine arbeider fra 80-tallet i sal 204 i Bispegata i perioden 18.06.-18.09.2011.

Yngve Zakarias er født 1957 i Trondheim, og størsteparten av 80-tallet hadde han sin virksomhet i Berlin. Han er nå flyttet tilbake til Trondheim.Økonomi med midlene har lenge kjennetegnet arbeidet til Yngve Zakarias. Han er blitt karakterisert som "Norges mest markante representant for Arte Povera" (Professor Dr. Jan Brockmann, 2001).Han valgte å vise et utvalg arbeider med tresnitt på lerret. Arbeidene bygger på den grafiske teknikkens forenkling og ble utviklet i retning serielle arbeider.(teksten fortsetter nedenfor bildene)

Da Yngve Zakarias tok opp igjen tresnittet som teknikk i sitt arbeide tidlig på 80-tallet, var det som en respons på den historiske tyske ekspresjonismen og tiårets maleri og brutalitet i håndteringen av materielle uttrykk.

I siste halvdel av 80-tallet, arbeidene som vises her, skjer det en gradvis avklaring av metodene. Komponentene i et bilde kan skiftes ut og brukes i nye sammenhenger. Tresnittets muligheter er basert på dets begrensninger. Svart og hvitt korresponderer med data-verdenens 0 og 1. Gjennom variasjon, gjentakelser, serier og forskyvninger bygges det opp historier, situasjoner og fortellinger.

Materialets faktiske former blir lest som komponenter i potensielle fiksjoner. Her ligger også kimen til animasjon. Linjene i årringemønsteret på en treplate f.eks kan leses som høydekurver og  konverteres til virtuelle 3D-landskap på data, slik Yngve Zakarias viste her på museet i 2005.

Arbeider av Yngve Zakarias er innkjøpt av en rekke offentlige og private samlinger i Amerika og Europa samt en rekke institusjoner som Nasjonalmuseet, Trondheim Kunstmuseum, Berlinische Galerie, Kunstmuseum Reutlingen, Svensk Kulturråd og Deutsche Bank.Trondheim Kunstmuseum 2011

norsk
English